ALGEMENE VOORWAARDEN (PDF) downloaden 

Michelle Peters online marketing & communicatie verleent haar diensten onder de navolgende algemene voorwaarden:

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Michelle Peters wordt gesloten.
1.2 Producten en diensten van Michelle Peters: de door Michelle Peters te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing van websites, de registratie van domeinnamen, accountnamen op diverse social media kanalen, de promotie van websites en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie die bevestigd is, van levering van één of meer producten of diensten van Michelle Peters.

2. Aanvang van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat deze, ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd is door Michelle Peters.

3. Overmacht

3.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
3.2 Michelle Peters kan niet worden gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

4. Garantie

4.1 Michelle Peters garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Michelle Peters aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Michelle Peters aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat bij aanbetalingen in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat bij facturen in op de dag dat de factuur verstuurd is.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Michelle Peters aan te geven wijze. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Michelle Peters is ontvangen.
5.3 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.4 Bij speciale opdrachten c.q. grote opdrachten heeft Michelle Peters het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen als ook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.
5.5 De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per kwartaal, halfjaar of jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Michelle Peters het recht de dienst (tijdelijk) stil te leggen.
5.6 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Michelle Peters het factuurbedrag nagaan.
5.7 Indien abusievelijk een lager bedrag gefactureerd wordt, dan behoudt Michelle Peters zich het recht voor het bedrag van de daaropvolgende factuur te verhogen.
5.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het door Michelle Peters vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Michelle Peters.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Michelle Peters is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Michelle Peters weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Michelle Peters kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.
7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Michelle Peters slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Michelle Peters voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
7.3 Opdrachtgever vrijwaart Michelle Peters voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Michelle Peters.
7.4 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Michelle Peters kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Michelle Peters is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
7.5 Michelle Peters is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.
7.6 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever schriftelijk mede te delen aan Michelle Peters. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Michelle Peters als gevolg daarvan lijdt.

8. Buitengebruikstelling

8.1 Michelle Peters heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Michelle Peters niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9. Toepasselijk recht

9.1 Op elke overeenkomst tussen Michelle Peters en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Michelle Peters heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.


Schrijf een reactie

Click here